INFORMÁCIE PRE KLIENTOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

 

II. Účel/y spracovania osobných údajov

I. Vaše osobné údaje spracovávame na účely

Expedície objednaného tovaru spracovanie faktúr – účtovníctvo
II. Osobné údaje, ktoré spracovávame

meno
priezvisko
adresa
doručovacia adresa
emailová adresa – osobná
telefónne číslo – súkromné
cookie
DIČ

III. Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom na spracovanie Vašich osobných údajov uvedených v bode II. je súhlas so spracovaním osobných údajov
oprávnený záujem správcu

IV. Príjemcovia osobných údajov

nie sú odovzdávané

Osobné údaje môžu byť na zaistenie vyššie popísaných účelov spracovávané vedľa správcu taktiež spracovateľom, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s obecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje neodovzdávame do zahraničia.

V. Doba spracovania osobných údajov

Po dobu poskytovania služby a po dobu záručnej lehoty

Osobné údaje spracovávané sú spracovávané po dobu stanovenú zákonom alebo po dobu, po ktorú budete naším klientom, a následne po dobu jedného roka potom, čo naším klientom prestanete byť, ak nie je stanovené inak.

VI. Práva subjektu údajov

Pri spracovaní osobných údajov máte nasledujúce práva týkajúce sa ochrany svojich osobných údajov: právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom;